marketing@lismar.gniezno.pl

+48(61) 427 2245 | +48 (61) 429 2190


REALIZOWANE PROJEKTY EU1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod nazwą „ Wzrost innowacyjności produktowej P.P.H.U LISMAR sp. z o.o. poprzez inwestycję w nowoczesne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne” .
Nr. UDA-RPWP.01.02.04-30-103/14-002. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki jako Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  2014-2020 w Działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw pod nazwą „ Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych technologii w branży armatury wodociągowej.”
Nr. POIR.02.01.00-00-0110/15-00      >>> więcej informacji3. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 posiadający tytuł operacji:
„ Rozwijanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa PPHU LISMAR sp z o.o poprzez inwestycję w park maszynowy i wdrożenie nowych oraz udoskonalonych produktów.”
Nr. UM15-6935-UM1510896/174. Projekt współfinansowany przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP pod nazwą „ Opracowanie i wdrożenie optymalnego procesu recyklingu kabli w celu uzyskania oczekiwanych parametrów jakościowych produktów końcowych” .
Nr. POIR.02.03.01-30-0027/17-00